ท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้าม

ท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้าม

บูชาท้าวเวสสุวรรณ อยากได้สมใจหวัง ห้ามทำข้อห้ามนี้ ยอดนิยมของคนทั่วไป ในปี 2566 “พระเวสวรรณ” น่าจะอยู่ในรายชื่อนั้นแน่นอน ท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้าม เพราะเขามีชื่อเสียง เขาคือเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง ถ้าอยากให้เป็นจริงห้ามทำข้อห้ามนี้ ถ้าไม่ก็มีข้อห้ามเช่นกัน สิ่งที่คุณร้องขออาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคาดหวัง การบูชาท้าวเวสสุวรรณมีข้อห้ามอะไรบ้าง – ท้าวเวสสุวรรณ ข้อห้าม สำหรับผู้ที่ต้องการกราบไหว้ ท้าวเวสสุวรรณ หรือท้าวไพสพ เทพแห่งทรัพย์สมบัติและความร่ำรวย ถ้าต้องการบูชากราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณให้ถูกต้องเหมาะสม ต้องไม่ใช่แค่เพียงท่องคาถาตั้งนะโมสามจบหรือจุดธูป 9 ดอกอย่างเดียว แต่ต้องไม่ปฏิบัติตัวตามข้อห้ามดังต่อไปนี้ คือห้ามประพฤติผิดศีล 5 ข้อ ห้ามทำลายศาสนา ไม่ควรทำการทุจริตทุกประเภท ไม่เอาเปรียบผู้อื่นเป็นอันขาด และต้องเป็นคนมีเมตตาธรรมห้ามเห็นแก่ตัว หากสามารถปฏิบัติตาม 5 ข้อที่กล่าวมาได้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็จะช่วยให้ได้รับพรตามที่ปรารถนาไว้อย่างแน่นอน ท้าวเวสสุวรรณ เป็นองค์เทพที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันจากการกราบไหว้ของผู้ศรัทธาทั่วสารทิศในประเทศไทย จนสายมูต้องลองมาบูชาท้าวเวสสุวรรณสักครั้งหนึ่งในชีวิต หากมาขอพรกับเทพแห่งความร่ำรวย อย่าลืมทำตามข้อห้ามในการบูชาท้าวเวสสุวรรณกันด้วย ตามตำนานพุทธศาสนา ท้าวเวสสุวรรณ ในอดีตชาติเป็นพราหมณ์ใจบุญ เปิดโรงงานหีบอ้อยจนร่ำรวย มักบริจาคเงินทองให้ผู้ยากไร้ด้วยบุญกุศลที่ทำมาพระพรหมและพระอิศวรจึงให้พรเป็นอมตะ เป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติทั่วปฐพี เป็นเทพแห่งความร่ำรวย ผู้คนจึงนิยมกราบไหว้บูชาท่านอีกตำนานหนึ่งเชื่อว่า ท่านเป็นกษัตริย์กรุงราชคฤห์ นามว่า “พระเจ้าพิมพิสาร” เป็นพระสหายของเจ้าชายสิทธัตถะ ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ก็มาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุเป็นโสดาบัน […]